Rekrutacja

Przyjmowanie zgłoszeń do projektu odbywać się będzie do grudnia 2019 r. (Projektodawca zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia rekrutacji, w przypadku zebrania odpowiedniej liczby uczestników/uczestniczek lub przedłużenia procesu rekrutacji).

Dokumenty wymagane od Kandydatów/Kandydatek w procesie rekrutacji (komplet dokumentów rekrutacyjnych):
a) Formularz zgłoszeniowy kandydata do projektu,
b) Oświadczenie osoby aplikującej o udział projekcie,
c) Kwestionariusz kandydata do projektu,
d) w przypadku osób bezrobotnych – zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych wydane przez Powiatowy Urząd Pracy,
e) w przypadku osób z niepełnosprawnością – orzeczenie o niepełnosprawności.

Komplet ww. wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, należy dostarczyć w oryginale do Punktu Rekrutacyjnego lub przesłać pocztą tradycyjną (możliwość przesłania zgłoszeń za pośrednictwem e-maila z późniejszym dosłaniem oryginałów).

Punkt rekrutacyjny Projektu „Szansa na sukces! Kompleksowy program szkoleń zawodowych przedstawicieli handlowych”
ul. Stefana Batorego 48, p.309
41-506 Chorzów

W przypadku wystąpienia wątpliwości kandydat jest zobowiązany do przedstawienia innych informacji, o ile będą niezbędne do wyjaśnienia wątpliwości.

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie projektu.