O projekcie

DZIAŁALNOŚĆ PROJEKTU ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA.
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie oraz udział w naszych szkoleniach.

 

Projekt „Szansa na sukces! Kompleksowy program szkoleń zawodowych przedstawicieli handlowych” realizowany przez ELAMED Sp. z o.o. Sp. k. jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania: 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego dla potrzeb lokalnego rynku pracy- kształcenie zawodowe osób dorosłych z Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do osób, które pracują, uczą się lub zamieszkują na obszarze województwa śląskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego i z własnej inicjatywy zgłaszają chęć uczestnictwa w szkoleniach i kursach (z wyłączeniem osób prowadzących działalność gospodarczą; właścicieli i wspólników przedsiębiorstw pełniących funkcje kierownicze; pracowników powiązanych z Projektodawcą oraz osób odbywających karę pozbawienia wolności).

Wsparciem w okresie realizacji projektu, tj. od 01.06.2018 – 31.05.2020r. zostanie objętych minimum 250 osób, którym oferujemy pakiet szkoleń spośród:

a) podnoszących umiejętności zawodowe:

 • Obsługa płacowa (80 godz./os.),
 • Księgowość (100 godz./os.),
 • Przedstawiciel handlowy (30 godz./os.),
 • Grafika komputerowa PHOTOSHOP (25 godz./os.),
 • Grafika komputerowa COREL (30 godz./os.),
 • Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi (60 godz./os.),
 • Pracownik działu kadr (80 godz./os.),

b) podnoszących umiejętności miękkie:

 • Trening asertywności (15 godz./os.),
 • Radzenie sobie ze stresem (15 godz./os.),
 • Zarządzanie czasem (15 godz./os.),

c) językowych branżowych i ICT:

 • język angielski zawodowy (120 godz./os.),
 • ECDL Profile (80 godz./os.).

Wartość Projektu wynosi: 2.230.553,80 PLN, w tym kwota dofinansowania: 2.007.498,42 PLN.